Afvalverwerkingsbedrijf in Sittard-Geleen

Bel: 046 – 474 7092 | Adres: Google Maps

Inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u onze inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van Hudales BV.

1. Toepassing en geldigheid

Onder prestaties wordt verstaan ophaling, vervoer en verwerking van afvalstoffen en/of producten, verkoop en terbeschikkingstelling van materialen en, in het algemeen, elke dienstverlening voor een contractspartij (hierna de Klant genoemd) uitgevoerd door Handelsonderneming Hudales bv of met haar verbonden ondernemingen (hierna Hudales genoemd), ongeacht of deze voorwerp uitmaken van een ondertekende schriftelijke overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn op alle prestaties van Hudales onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van deze van de Klant. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben gekregen van onderhavige voorwaarden en deze te aanvaarden.

Indien Hudales schriftelijk afwijkende voorwaarden heeft aanvaard, blijven onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarmee niet strijdig.

2. Opstelling, looptijd en einde van de overeenkomst

De offerte/overeenkomst wordt opgesteld op basis van gegevens verstrekt door de Klant. De Klant garandeert aan Hudales de juistheid en volledigheid ervan en zal Hudales elke vergunning, technische instructie, analyseresultaat, representatieve monsterneming of elk andere inlichting nuttig voor de correcte uitvoering van de prestaties te bezorgen.

De uitvoeringstermijn vermeld in de offerte geldt slechts als inlichting. De offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand. Hudales behoudt zich het recht voor haar offerte aan te passen, mits kennisgeving aan de Klant. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst afgesloten voor 1 jaar. Deze looptijd wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 maand, behoudens opzeg door één der partijen per aangetekend schrijven uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd. Bij voortijdige opzeg of verbreking van de overeenkomst zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn aan het gehele bedrag van de resttijd van de overeenkomst.

Wanneer de Klant zijn verplichtingen uit deze overeenkomst (inbegrepen het aanvragen tot plaatsen van de container) niet nakomt en hieraan niet verholpen heeft binnen 15 kalenderdagen na ingebrekestelling, heeft Hudales het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst ten laste van de Klant te beëindigen, onverminderd haar recht op voornoemde schadevergoeding.

Hudales is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling ten laste van de Klant te beëindigen wanneer deze in faling gaat, concordaat aanvraagt, in vereffening gaat of gelijkaardige, waarbij voornoemde schadevergoeding verschuldigd is door de Klant.

Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Hudales 50€ per container aanrekenen voor ophaling en evt. 50€ voor reiniging. Desgevallend zullen ook alle kosten verbonden aan de verwerking van resterende afvalstoffen en/of producten worden aangerekend.

Aanpassingen aan de overeenkomst of aan de modaliteiten van de dienstverlening (verhoging ledigingsfrequentie, wijziging administratieve zetel of leveringsadres van de Klant, …) zullen doorgevoerd worden mits betaling van een administratiekost van 35€ per wijziging.

3. Werken van ophaling van afvalstoffen en producten

De prijzen vervat in de offerte/overeenkomst worden bepaald op basis van de gegevens verstrekt door de Klant. De Klant garandeert aan Hudales de juistheid en volledigheid ervan. Op vraag van Hudales zal de Klant representatieve monsters van de afvalstoffen en/of producten nemen voor controle. Als Hudales op enig ogenblik tijdens de ophaling, vervoer, opslag, storten of verwerking vaststelt dat de afvalstoffen en/of producten niet conform zijn, zal de Klant Hudales vrijwaren voor alle kosten en schade die daaruit voortvloeien.

Hudales behoudt zich het recht voor ofwel (a) de niet conforme afvalstoffen en/of producten te laten staan, (b) deze terug te sturen naar de Klant, ofwel (c) alsnog te aanvaarden onder aanrekening van de marktprijs voor de wettelijk voorziene verwerking. In alle voormelde gevallen zal Hudales een forfaitaire administratieve vergoeding aanrekenen van 250€.

De Klant verbindt er zich toe de containers, op te halen afvalstoffen en/of producten op de afgesproken plaats, dag en tijdstip aan te bieden. Deze plaats moet de nodige manoeuvres en handelingen voor de goede uitvoering van de prestaties toelaten.

De Klant is verantwoordelijk voor de verpakking en etikettering overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en normen. De verpakking van gevaarlijke afvalstoffen en/of producten moet gesloten en waterdicht zijn en alle veiligheidsgaranties vertonen om de behandeling door Hudales en het vervoer zonder risico toe te laten. Bovendien worden de verschillende loten afzonderlijk gegroepeerd met duidelijke identificatie om de identificatie van de verschillende hoeveelheden mogelijk te maken.

Desgewenst kan Hudales de Klant bijkomende pictogrammen en etiketten bezorgen. In dat geval zal de Klant ertoe gehouden zijn deze op een zichtbare plaats op de verpakte loten aan te brengen.

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Hudales, wordt de belading en stuwing in of op de transportmiddelen verzorgd door de Klant. Als de termijn voor het laden de in de offerte voorziene termijn overschrijdt, zullen bijkomende kosten aan de Klant aangerekend worden.

Indien er zich afvalstoffen en/of producten naast de container bevinden en Hudales deze bijgeplaatste afvalstoffen en/of producten weghaalt, zal de prijs voor de ophaling, het vervoer en de verwerking van deze afvalstoffen en/of producten aan de Klant worden aangerekend.

De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten en schade voortvloeiend uit het overbeladen van de container zowel in gewicht als in volume en onthoudt zich ervan in de containers afvalstoffen en/of producten van een andere soort dan deze waarvoor ze bestemd zijn te deponeren.

Elke schade of kost die uit het niet respecteren van enige hiervoor genoemde verplichtingen voortvloeit, zal aangerekend worden aan de Klant. In geen geval mag de Klant de ophaling of lediging van de containers, afvalstoffen en/of producten door een derde laten uitvoeren.

4. Verkoop van materiaal/ containers

Het verkochte materiaal blijft eigendom van Hudales tot de Klant alle verplichtingen tegenover Hudales heeft vervuld, inclusief betaling van vervallen facturen, schadevergoeding en intresten. Tot dan zal het de Klant verboden zijn dit materiaal op enige wijze te vervreemden.

De risico’s worden aan de Klant overgedragen van zodra het verkochte materiaal de site van Hudales verlaat. Het vervoer van het materiaal gebeurt op risico van de Klant.

De vervoer- en leveringskosten zijn integraal voor rekening van de Klant.

5. Terbeschikkingstelling/verhuring van materiaal/ containers

Bij het leveren van diensten is deze categorie altijd van toepassing, tenzij in een serviceovereenkomst specifiek staat aangegeven dat enige afzet- / rolcontainers aan de klant worden verkocht, indien dit niet specifiek staat vermeld zijn deze in bruikleen.

Het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld/verhuurd wordt blijft eigendom van Hudales. De Klant verbindt er zich toe het materiaal en toebehoren in goede staat te behouden en te gebruiken als goede huisvader.

Op geen enkele wijze mag de Klant het terbeschikkinggestelde materiaal en toebehoren aanpassen. Vanaf de levering is de Klant aansprakelijk voor diefstal van of schade aan het materiaal, alsook voor alle schade door het materiaal veroorzaakt aan derden.

In geval van het op de openbare weg brengen van het materiaal, zal de Klant de nodige maatregelen treffen om te voldoen aan alle reglementeringen, toelatingen en veiligheidsvoorschriften (toegang van derden tot het materiaal, beveiliging tegen diefstal, signalisatie, …).

Het materiaal is voorzien van een identificatieteken dat niet mag verwijderd of gewijzigd worden. De Klant erkent ingelicht te zijn over het toegelaten gebruik van het materiaal en verbindt er zich toe zich hieraan te onderwerpen. Dit gebruik is exclusief. Het materiaal mag op geen enkele wijze door een derde worden gebruikt of gehanteerd.

De Klant mag de bewaarplaats van het materiaal niet veranderen zonder schriftelijke toestemming van Hudales. In geval van niet-betaling, faillissement of stopzetting zal het materiaal voorwerp uitmaken van een terugvordering, waar het zich ook bevindt.

6. Prijs

De prijzen zijn vermeld zonder BTW. De prijzen zijn deze zoals vermeld in de offerte en/of bestelling, tenzij Hudales zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten (lonen, transportkosten, verwerkingskosten, grondstofprijzen, energiekosten, heffingen, …).

De herziening gebeurt in verhouding met deze wijziging. In dat geval informeert Hudales de Klant van de prijswijziging. Bijkomende werken en/of wijzigingen moeten schriftelijk worden gevraagd. De kosten hiervan worden aan de Klant in rekening gebracht aan de tarieven in voege op dat moment.

De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens de normale werkuren. Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde overuren of werken op zaterdag, zondag, nachtwerk of feestdagen, worden aangerekend volgens de officiële barema’s.

7. Betalingen

De Klant ontvangt maandelijks een factuur met de verschuldigde bedragen. De abonnementsprijs wordt aangerekend vanaf de plaatsing van de container en wordt telkens 1 maand op voorhand aangerekend. De prijs van vervoer, lediging en andere geleverde prestaties wordt aangerekend in de factuur van de maand volgend op de levering ervan.

De Klant kan zijn facturen betalen via domiciliëring of overschrijving. In geen geval zullen de facturen in cash betaald worden. Elke factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum betaald te zijn (overschrijving). Het gefactureerde bedrag zal 15 dagen na de factuurdatum ingehouden worden (domiciliëring).

De Klant zal erover waken dat de te debiteren rekening steeds een voldoende saldo vertoond. Ingeval van weigering van een domiciliëringsopdracht door de bank of post, om welke reden ook, zullen de hierdoor veroorzaakte kosten aangerekend worden aan de Klant.

Elke factuur die niet betwist werd binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan, wordt beschouwd als aanvaard door de Klant. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning intrest aan de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties aangerekend worden. Bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire kostenvergoeding van 15%, met een minimum van 50€ en zal voor elke herinnering of ingebrekestelling die door Hudales wordt verstuurd een bijkomende administratieve vergoeding van 10, 40 of 150€ worden aangerekend, naargelang het een eerste, tweede of derde herinnering of ingebrekestelling betreft.

De Klant zal de betaling niet kunnen weigeren door een geschil aan te voeren dat niet rechtstreeks betrekking heeft op het voorwerp van de factuur, noch recht op retentie kunnen uitoefenen op het onbetwistbaar deel van de factuur. Indien de niet betaling langer duurt dan twee weken na het verzenden van een aanmaning tot betalen, kan Hudales de uitvoering van haar prestaties tijdelijk stopzetten en aan de Klant een termijn opleggen bij afloop waarvan de overeenkomst van rechtswege beëindigd wordt ten laste van de Klant, onverminderd het recht van Hudales op eventuele schadevergoeding uit hoofde van deze verbreking, zoals voorzien in artikel 2.

Elke betalingsachterstand maakt automatisch alle uitstaande facturen opeisbaar. Schuldvorderingen van Hudales op de Klant kunnen niet overgedragen worden en haar facturen kunnen niet geëndosseerd worden. Elke betaling zal eerst in mindering gebracht worden van de vervallen intresten, het eventueel saldo in mindering van de uitstaande hoofdsom.

8. Uitvoeringstermijn

Elke wijziging op vraag van de Klant betreffende de uitvoeringstermijn, de aanvaarding, of andere voorwaarden van de overeenkomst, zal of kan slechts geschieden indien Hudales hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Indien de uitvoering van de prestaties vertraging heeft opgelopen, zullen de termijnen overeenkomstig worden verlengd, tenzij deze vertraging te wijten is aan Hudales. Indien de vertraging te wijten is aan een fout van de Klant, heeft Hudales recht op schadevergoeding.

Hudales behoudt zich het recht voor de uitvoeringstermijn aan te passen. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op zulke termijnverlenging om de overeenkomst te verbreken of beroep te doen op een derde voor rekening van Hudales.

Indien deze vertraging langer dan 3 maanden duurt en zelfs als de overeenkomst bepaalt dat de prijs vast is en niet te herzien is, zal Hudales het recht hebben haar prijs te herzien, op het einde van de prestaties, op redelijke wijze, met inachtname van eventuele verhogingen van haar kostprijzen.

9. Onderaanneming

Hudales behoudt zich het recht voor een deel of het geheel van haar prestaties in onderaanneming te laten uitvoeren.

10. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorzienbare en onhoudbare omstandigheid, buiten de wil van de partijen, van welke aard ook, welke de tijdelijke of definitieve nakoming van de overeenkomst verhindert en welke, al naargelang de omstandigheden, toelaat de uitvoering ervan op te schorten of te beëindigen.

Worden ondermeer aanzien als overmacht: oorlog(sgevaar), opstand of oproer, elke beslissing van de overheid betreffende toelatingen en vergunningen, natuurrampen, elke onderbreking ten gevolge van weersomstandigheden welke abnormaal worden erkend, brand, staking en lock-out.

11. Risico – verantwoordelijkheid – Aansprakelijkheid

De niet-recycleerbare afvalstoffen en producten blijven eigendom van de Klant tot op het ogenblik van hun verwerking. De eigendom van recycleerbare afvalstoffen en/of producten wordt overgedragen op het ogenblik van hun ophaling. Niettemin blijft de Klant verantwoordelijk voor de risico’s en gevaren verbonden aan deze afvalstoffen en/of producten.

De Klant bevestigt op de hoogte te zijn van de toepasselijke regelgeving inzake opslag, inzameling en verwerking van de afvalstoffen en/of producten en van de voorwaarden van aanvaarding van de afvalstoffen en/of producten in de verwerkingscentra en verbindt er zich toe deze te eerbiedigen.

Elke schade of kost die uit het niet respecteren van enige hiervoor genoemde verplichtingen voortvloeit, zal aangerekend worden aan de Klant.

Klachten moeten, op straffe van onontvankelijkheid, ter kennis gebracht worden van Hudales binnen de 5 werkdagen na het feit dat tot deze klacht aanleiding geeft.

Hudales zal slechts aansprakelijk zijn ten belope van het bedrag van de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en slechts voor rechtstreekse schade die aan haar te wijten is, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade zoals exploitatieverliezen, financiële kosten, winstderving en dergelijke meer.

12. Vrijwaring

De Klant vrijwaart Hudales tegen alle schade en aanspraken van derden, waaronder zijn werknemers, ivm de uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zijn handelen of verzuimen.

13. Wederzijdse inlichtingen

Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds in te lichten over alle gebeurtenissen of elementen die invloed hebben op de veiligheid of de goede uitvoering van de prestaties.

De voorschriften van de Klant inzake veiligheid kunnen slechts tegen Hudales ingeroepen worden wanneer ze officieel en schriftelijk ter kennis werden gebracht.

14. Betwistingen

In geval van betwisting, die niet minnelijk kan worden geregeld, zal uitsluitend de Rechtbank van Maastricht bevoegd zijn. Nederlands recht is van toepassing.

a. Oplichting, misleiding, etc

Indien een mogelijke leverancier / klant intentie heeft tot fraude c.q. oplichting, zoals b.v. een intentioneel misleidende naam m.b.t. aangeboden producten/ diensten probeert aan te bieden en/of een dienst probeert aan te bieden welke enkel verscholen in kleine lettertjes duidelijk wordt. Dan heeft deze geen enkele aanspraak op enige gemaakte afspraken en gaat akkoord met een onherroepelijke vergoeding van € 10.000,- aan H.O. Hudales B.V. voor het verkwisten van kostbare tijd, bovenop evt. andere kosten voor het voeren van een juridische procedure.

Vragen of vrijblijvende offerte?

Wij staan u graag te woord.

Bel met 046 - 474 7092 of e-mail naar info@hudales.eu